a.c. Quốc phục nữ

 

 

 1

 2

 3

 4

10 

 11

12 

13 

14  

 15
 
 

HÌNH ẢNH SƯU TẦM TRÊN INTERNET ĐỂ MINH HOẠ:

VINH DANH QUỐC PHỤC VIỆT NAM

 

NGUỒN: GOOGLE SEARCH:

Các websites hoặc webpages: Jijian, Liên Hương, khoahoc.net, hue.vnn,

g4zfe.com, tk.files.storage.msn.com, vietnet.no

(ghi nguồn ngay trong link từng tấm ảnh)

Bản quyền từng tấm ảnh thuộc về các nguồn trên

 

Trở về trang hình ảnh quốc phục:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/hinhanhquocphuc

 

 

ċ
1.bmp
(51k)
An Tran Xuan,
02:29 6 thg 7, 2009
ċ
10.bmp
(300k)
An Tran Xuan,
02:31 6 thg 7, 2009
ċ
11.bmp
(207k)
An Tran Xuan,
02:31 6 thg 7, 2009
ċ
12.bmp
(116k)
An Tran Xuan,
02:31 6 thg 7, 2009
ċ
13.bmp
(149k)
An Tran Xuan,
02:31 6 thg 7, 2009
ċ
14.bmp
(360k)
An Tran Xuan,
02:32 6 thg 7, 2009
ċ
15.bmp
(356k)
An Tran Xuan,
02:32 6 thg 7, 2009
ċ
2.bmp
(291k)
An Tran Xuan,
02:29 6 thg 7, 2009
ċ
3.bmp
(332k)
An Tran Xuan,
02:29 6 thg 7, 2009
ċ
4.bmp
(300k)
An Tran Xuan,
02:30 6 thg 7, 2009
ċ
5.bmp
(300k)
An Tran Xuan,
02:30 6 thg 7, 2009
ċ
6.bmp
(300k)
An Tran Xuan,
02:30 6 thg 7, 2009
ċ
7.bmp
(299k)
An Tran Xuan,
02:30 6 thg 7, 2009
ċ
8.bmp
(299k)
An Tran Xuan,
02:31 6 thg 7, 2009
ċ
9.bmp
(299k)
An Tran Xuan,
02:31 6 thg 7, 2009
Comments