O.(15). Links -- Google - Blogger

 

Web Tác giả Trần Xuân An

 

 

LINKs - BLOGs - Google BLOGGER 

Google Docs & Spreadsheets

Web Tác phẩm Trần Xuân An

&

Web Giao lưu của những người cùng thời

 

Link chính (homepage) của Web Tác phẩm Trần Xuân An & Web Giao lưu:

http://www.tranxuanan-writer.blogspot.com

 

 

A. Web Tác phẩm Trần Xuân An

trên Google BLOGGER

 

I. TRAN XUAN AN (AN TranXuan)

 

I. http://www.blogger.com/profile/14904482

I bis. http://www2.blogger.com/profile/04366565891846379473

Trần Xuân An - writer / poet / researcher

nh chân dung: http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/txa_nhinthang.jpg

 

 

                                                                                                                                                  

Blogs                                                                                                                                           

 

Blog Name

 

TRAN XUAN AN - NGOI TRUONG THANG GIENG

 

TRAN XUAN AN -- BAI MOI - SACH MOI

 

TRAN XUAN AN - PCDT NGUYEN VAN TUONG (tap IV C)

 

TRAN XUAN AN - NANG VA MUA

 

TRAN XUAN AN - NGUYEN VAN TUONG, "NHUNG NGUOI TRUNG NGHIA ..." 2

 

Web Suu hop tuyen tho - van - luan... & Web Giao luu cua nhung nguoi cung thoi -- Y KIEN DE XUAT

 

TRAN XUAN AN - PHAN HOI 3 / feedback 3 ( trang phu 3 )

 

TRAN XUAN AN - NGUYEN VAN TUONG, "NHUNG NGUOI TRUNG NGHIA ..." 1

 

TRAN XUAN AN - PCDT NGUYEN VAN TUONG (tap III A)

 

TRAN XUAN AN - PCDT NGUYEN VAN TUONG (tap I A)

 

Web. Tac pham TRAN XUAN AN -- Dia chi lien lac

 

TRAN XUAN AN - TOI VAN O TREN DUONG

 

Web. Tac pham TRAN XUAN AN -- Bia sach (phac thao y tuong & phu lieu)

 

Web. Tac pham TRAN XUAN AN -- Bao chi gioi thieu & binh luan SACH TXA., 9-2006

 

Web. Tac pham TRAN XUAN AN - trang chinh bis HOMEPAGE bis

 

TRAN XUAN AN - PCDT NGUYEN VAN TUONG (tap II B)

 

Web: Tac pham TRAN XUAN AN - BAO CHI GIOI THIEU & BINH LUAN SACH

 

TRAN XUAN AN - PCDT NGUYEN VAN TUONG (tap II C)

 

TRAN XUAN AN - PCDT NGUYEN VAN TUONG (tap III B)

 

TRAN XUAN AN - LANG LE O PHO

 

----- Tac pham TRAN XUAN AN ----- tren Tap chi dien tu GIAO DIEM

 

TAC PHAM TRAN XUAN AN ( homepage )

 

TRAN XUAN AN - TIEU SU BN. PCDT. NGUYEN VAN TUONG [ 1 ]

 

TRAN XUAN AN - TIEU LUAN 2

 

TRAN XUAN AN - PCDT NGUYEN VAN TUONG (tap II A)

 

TRAN XUAN AN - KE BI NEM VAO BAO

 

TRAN XUAN AN - PHAN HOI 2 / feedback 2 ( trang phu 2 )

 

Web. TRAN XUAN AN'S WORKS - & - SUU HOP TUYEN THO - VAN - LUAN CUA NHUNG NGUOI CUNG THOI

 

TRAN XUAN AN - GOP PHAN VAO WIKIPEDIA

 

TRAN XUAN AN - THO NHUNG MUA HUONG

 

TRAN XUAN AN - PCDT NGUYEN VAN TUONG (tap IV A)

 

Web. Tac pham TRAN XUAN AN - THONG BAO

 

TRAN XUAN AN - CO MOT NOI LA MAI XANH 2

 

TRAN XUAN AN - HAT VOI DOI OI THUONG MEN

 

TRAN XUAN AN - SEN DO, BAI THO HOA BINH

 

Web. Tac pham TRAN XUAN AN - So do web. (site map)

 

TRAN XUAN AN - TIEU LUAN 1

 

TRAN XUAN AN - QUE NHA YEU DAU

 

TRAN XUAN AN - PCDT NGUYEN VAN TUONG (tap IV B)

 

TRAN XUAN AN - PHAN HOI 1 / feedback 1 ( PHU LUC / trang phu 1 )

 

TRAN XUAN AN - TIEU SU BN. PCDT. NGUYEN VAN TUONG [ 2 ]

 

TRAN XUAN AN - CO MOT NOI LA MAI XANH 1

 

Web. Tac pham TRAN XUAN AN - GIAO LUU & DOAN KET - Cac nha nghien cuu, sang tac...

 

TRAN XUAN AN - HAT CHIEU HON MINH

 

Web. Tac pham TRAN XUAN AN - BIEU TRUNG (LOGOS) & HANH TRANG (BIOGRAPHY)

 

TRAN XUAN AN - PHE BINH THO

 

 

 

II. TRAN XUAN AN (AN Tran Xuan)

II. http://beta.blogger.com/profile/13195979010299666241

Trần Xuân An - writer / poet / researcher   

Ảnh chân dung:  http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/txa-nhinnghieng_nho.jpg

 

                                                                                                                                                  

Blogs                                                                                                                                           

 

Blog Name

 

TRAN XUAN AN - BAN THAO VIET TAY: Tieu su bien nien PCDT. Nguyen Van Tuong (Phn 2)...

 

TRAN XUAN AN -- NGUYEN DAC XUAN -- LE TIEN CONG doi thoai ve NGUYEN VAN TUONG (1824 - 1886)

 

TRAN XUAN AN - BAN THAO VIET TAY: Co so su hoc de chu giai "Giai trieu..."

 

TRAN XUAN AN - THO CHU HAN NGUYEN VAN TUONG (1824 - 1886), phan 2

 

TRAN XUAN AN -- NGUYEN VAN TUONG (1824 - 1886) - THO - VAI NET VE CON NGUOI, TAM HON & TU TUONG I

 

TRAN XUAN AN - VE PHAN BOI CHAU (1867-1940) ... & HOI THAO KHOA HOC VE NGUYEN VAN TUONG (1824-1886)

 

TRAN XUAN AN -- BAN THAO VIET TAY - TIEU SU BIEN NIEN PCDT. NGUYEN VAN TUONG... (P.1)

 

TRAN XUAN AN -- NGUYEN VAN TUONG (1824 - 1886) - THO - VAI NET VE CON NGUOI, TAM HON & TU TUONG II

 

TRAN XUAN AN - THO CHU HAN NGUYEN VAN TUONG (1824 - 1886), phan 1

 

TRAN XUAN AN - BAN IN VI TINH 2000 - NGUYEN VAN TUONG - THO

 

TRAN XUAN AN - HUE, TET MAU THAN 1968 & NHUNG BAI VIET KHAC

 

 

 

 

 

B. Web Giao lưu của những người cùng thời

trên Google BLOGGER

 

III. Web. Giao luu cua nhung nguoi cung thoi

III. http://www2.blogger.com/profile/06222300160977315036

My logos

Biểu trưng:  http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/2-But_TXA_tiengViet_big_lacay.JPG

 

                                                                                                                                                  

Blogs                                                                                                                                           

 

Blog Name

 

Web Giao luu cua nhung nguoi cung thoi -- HO CHI BUU - VO VAN LUYEN - TRAN NGOC TRAC

 

Web. Giao luu cua nhung nguoi cung thoi -- NGUYEN DAC XUAN

 

Web Giao luu cua nhung nguoi cung thoi -- TRINH BUU HOAI - NGUYEN VAN THIEN

 

Web Giao luu cua nhung nguoi cung thoi -- NGUYEN HOA

 

Web Giao luu cua nhung nguoi cung thoi -- LE TIEN CONG

 

Web. Giao luu cua nhung nguoi cung thoi -- VO NGUYEN

 

Web. Giao luu cua NHUNG NGUOI CUNG THOI - Trang chu (HOMEPAGE)

 

Web Giao luu cua nhung nguoi cung thoi -- SONG VINH - LE HUNG TIEN - LE THI HUE

 

Web. Giao luu cua nhung nguoi cung thoi -- BICH NGAN

 

 

IV. Phần bổ sung của I, II & III (Web Tác phẩm Trần Xuân An & Web Giao lưu)

 

 

                                                                                                                                                   

Pages                                                                                                                                           

All Docs & Spreadsheets     
  1 CAC E-MAILS GUI DEN Tap chi KIEN THUC NGAY NAY & CAC BAO, CAC DAI
       
  2 Cung-oan-ngam-khuc -- tu lieu
       
  3 cung-oan-ngam-khuc_dtc -- tu lieu
       
  4 http---www-tranxuanan-trangphu3-blogspot-com_LUU_06 12 HB6
       
  5 http---www-tranxuanan-trphu-blogspot-com_LUU_ 07 12 HB6
       
  6 http---www-tranxuananp-trphu-blogspot-com_LUU_ 07 12 HB6
       
  7 lucvantien_ndc -- tu lieu
       
  Tran Trong Kim -- Mot con gio bui -- hoi ki -- tu lieu
       
  Web. Tac pham TRAN XUAN AN - Thong bao
       
  10 Web. Tac pham TRAN XUAN AN - Thong bao
       
  11 Web. Tac pham TRAN XUAN AN - Thong bao
       
  12 Web. Tac pham Tran Xuan An -- Doi thoai 1
       
  13 Web. Tac pham Tran Xuan An -- Doi thoai 2
       
  14 Web. Tac pham Tran Xuan An -- Nguyen Van Hoa - gioi thieu sach TXA
       
  15 Web. Tac pham Tran Xuan An -- Nguyen Van Hoa - gioi thieu sach TXA
       
  16 Web. TRAN XUAN AN WORKS (BOOKS) - Tuyen tap VAN - nhung nguoi cung thoi - tr. 5
       
  17 Web. TRAN XUAN AN WORKS (BOOKS) - Tuyen tap VAN - nhung nguoi cung thoi - tr. 6
       
  18 Web. TRAN XUAN AN WORKS (BOOKS) - Tuyen tap VAN - nhung nguoi cung thoi - tr. 7
       
  19 Web. TRAN XUAN AN'S WORKS (BOOKS) & Suu hop tuyen tap - nhung nguoi cung thoi -- tr. ngo
       
  20 Web. TRAN XUAN AN'S WORKS (BOOKS) & Suu hop tuyen VAN nhung nguoi cung thoi -- tr. 8
       
  21 Web. TRAN XUAN AN'S WORKS (BOOKS) & Tuyen tap LUAN - nhung nguoi cung thoi -- tr. 2
       
  22 Web. TRAN XUAN AN'S WORKS (BOOKS) & Tuyen tap LUAN - nhung nguoi cung thoi -- tr. 1
       
  23 Web. TRAN XUAN AN'S WORKS (BOOKS) & Tuyen tap THO - nhung nguoi cung thoi -- tr. 2
       
  24 Web. TRAN XUAN AN'S WORKS (BOOKS) & Tuyen tap THO - nhung nguoi cung thoi -- tr. 3
       
  25 Web. TRAN XUAN AN'S WORKS (BOOKS) & Tuyen tap THO - nhung nguoi cung thoi -- tr. 4
       
  26 Web. TRAN XUAN AN'S WORKS (BOOKS) & Tuyen tap THO - nhung nguoi cung thoi -- tr. 1
  27 Web. TRAN XUAN AN'S WORKS (BOOKS) & Tuyen tap VAN - nhung nguoi cung thoi -- tr. 1
  28 Web. TRAN XUAN AN'S WORKS (BOOKS) & Tuyen tap VAN - nhung nguoi cung thoi -- tr. 2
   
  29 Web. TRAN XUAN AN'S WORKS (BOOKS) & Tuyen tap VAN - nhung nguoi cung thoi -- tr. 3
  30 Web. TRAN XUAN AN'S WORKS (BOOKS) & Tuyen tap VAN - nhung nguoi cung thoi -- tr. 4
 
  31 WEB. TRAN XUAN AN'S WORKS (BOOKS) - Doi thoai ve NVT - Tra loi mot thac mac
   
  32 Web. TRAN XUAN AN'S WORKS (BOOKS) - Tạp chi HUE XUA & NAY gioi thieu sach
   
  33 WEB. TRAN XUAN AN'S WORKS (BOOKS) -- Ki niem va phan bien... -- TXA.
   
  34 WEB. TRAN XUAN AN'S WORKS (BOOKS) -- Tra Dieu (Phan Thanh Nhon) -- Xua & Nay
   
  35 Web. TRAN XUAN AN'S WORKS - CaoQuangVan-TapchiKienThucNgayNay - sach TXA
   
36 Web.: Tac pham Tran Xuan An -- BAO CHI GIOI THIEU & BINH LUAN NHUNG TRANH NE NOI DUNG CHINH
  37 WEB.: TRAN XUAN AN'S WORKS (BOOKS) -- HoangPhuNgocPhan - TinhQue-so7 - gioithieusachTXA.

07-12 HB6 : TRANG PHỤ 1:  http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_68hfrrs2

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/trangphu-blogspot_luu-1.htm  (02-02 HB8)

07-12 HB6 : TRANG PHỤ 2:  http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_41dwgtx5

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/trangphu-blogspot_luu-2.htm  Có bổ sung 1 điện thư  (02-02 HB8)

07-12 HB6 : TRANG PHỤ 3:  http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_51gc7fs5

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/trangphu-blogspot_luu-3.htm  (02-02 HB8)


 

Chân thành cảm ơn BLOOGER TEAM

 

14 : 41’, 19.6 HB7 (2007)

Trần Xuân An

 

KỈ NIỆM "LIỀU MẠNG" LIÊN THÔNG TOÀN CẦU:

Bắt đầu nối mạng, mở hộp thư ( tranxuanan_vn@yahoo.com ) vào ngày 10 & 11-3 HB5 [2005] (02-02 Ất dậu HB5), với sự trợ giúp của kĩ sư Bùi Quang Ngọc (Cti REE)

Bắt đầu gửi các tác phẩm ra các tạp chí điện tử trong nước & hải ngoại (Anh, Pháp, Mỹ, Úc, Đức...) vào ngày 12-3 HB5

Tạp chí điện tử Gió-O (chủ biên Lê Thị Huệ) đăng bài, 13-4 HB5; sau đó, Chim Việt (chủ biên Lại Như Bằng), 19-4 HB5; kế tiếp, Giao Điểm, 08-5 HB5 (từ đây, cộng tác thường xuyên với Giao Điểm do ông Nguyễn Văn Hoá làm chủ biên)

Đầu tháng 11 HB5, tạo blog đầu tiên ( http://tacphamtranxuanangiaodiem.blogspot.com ); MSN truy cập và lưu trữ blog ấy, 13-11 HB5

Ngày đáng ghi nhớ:

--- Ngày đăng trọn vẹn 19 cuốn sách, bộ sách (sáng tác, nghiên cứu, phê bình) và 1 cuốn sách khác, gồm các bài nghị luận mới viết (xem như cuốn sách thứ 21, theo thứ tự trước tác), tổng cộng là 20 đầu sách, trên Tạp chí điện tử Giao Điểm & trên Google Blogger: 21-12 HB5 [2005] (21-11 Ất dậu HB5);

--- Ngày đưa lên Google Blogger chương cuối cuốn "Tiểu sử biên niên PCĐT. Nguyễn Văn Tường...", tổng cộng là 21 đầu sách: 23-02 HB6 (25-01 Bính tuất HB6)

Website Trần Xuân An do cử nhân tin học Lê Vĩnh Sơn (Cti Lạc Việt, Cti Tân Thiên Niên Kỉ) thiết kế, sử dụng host của Dotster (d & g.1asphost.com), đồng thời nối mạng liên thông toàn cầu vào ngày: 18 -- 20-02 HB6; sau đó, tự thiết kế, sử dụng host c ( http://c.1asphost.com/TrXuanAn/web_index.htm ), đưa lên mạng liên thông: 09-3 HB6 (2006)

9-3 HB7 (2007): http://tranxuanan.writer.googlepages.com

 

_________________________________________________________________________________________________

Trở về

trang bài mới -- sách mới -- tin tức mới: 

 

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/baimoi-sachmoi-tinmoi-1.htm

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-2

 

trang "Những trang mục trên 'Web Tác giả Trần Xuân An'":

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/webtacgiatranxuanan

 

trang chủ "Web tác giả Trần Xuân An":

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com

 

hidden hit counter

Google page creator  /  host

DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  
 

    lên đầu trang (top page)   

Ngày đưa trang này lên mạng liên thông:

19-6 HB7 (2007) = Đoan ngọ (Mùng 5 tháng 5 Đinh hợi HB7)

02-02 HB8: Bổ sung 6 links ở vị trí áp cuối trang

 

ċ
An Tran Xuan,
02:56 8 thg 7, 2009
ą
An Tran Xuan,
02:57 8 thg 7, 2009
ą
An Tran Xuan,
02:57 8 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
02:57 8 thg 7, 2009
Comments