Q.(17). Lưu trữ các tệp PDF: Sách tham khảo & sách của tác giả

Sách pdf - Lưu trữ

Web Tác giả Trần Xuân An

Xin lưu ý:

1. Khi tải sách ở dạng pdf. xuống, vui lòng nhẫn nại chờ đợi (khoảng dăm bảy phút...);

2. Khi mở sách pdf., gặp loại sách có hệ kí tự VNI (không phải UNICODE),

xin bấm vào document =>> use local fonts (hệ kí tự vùng, quốc gia) hay bấm các phím Shift+Ctrl+Y.

 

 

I. SÁCH SỬ HỌC LOẠI CỔ ĐIỂN VÀ LOẠI THAM KHẢO (1):

I.1. SÁCH SỬ HỌC LOẠI CỔ ĐIỂN

1. AnNamChiluoc.pdf  - An Nam chí lược - Lê Tắc soạn thảo - 1M

2. DaiVietSuKyToanThu.pdf  - Đại Việt sử kí toàn thư - Nhiều sử gia nhà Trần và nhà Lê soạn thảo - 6M

3. DaiVietSuLuoc.pdf  - Đại Việt sử lược - Một tác giả khuyết danh soạn thảo - 934k

4. DaiVietThongSu.pdf  - Đại Việt thông sử - Lê Quý Đôn soạn thảo - 921k

5. HoangLenhatthongchi.pdf  - Hoàng Lê nhất thống chí - Ngô gia văn phái (kí lịch sử) - 1M

6. LamSonThucLuc.pdf  - Lam Sơn thực lục - Nguyễn Trãi soạn thảo, Lê Lợi đề tựa - 308k

7. KhamDinhVietSuThongGiamCuongMuc.pdf  - Khâm định Việt sử thông giám cương mục - Quốc sử quán triều Nguyễn soạn thảo - 8M

8. QuocTrieuChanhBienToatYeu.pdf  - Quốc triều chính biên toát yếu - Quốc sử quán triều Nguyễn soạn thảo - 2M

9. ThienUyenTapAnh.pdf  - Thiền uyển tập anh -  -1M

10. VietSuTieuAn.pdf  - Việt sử tiêu án - Ngô Thời Sĩ soạn thảo - 1M

 

Phụ đính: Danh mục có thể tìm kiếm trong các kho lưu trữ:

>> Sach-Nom-trong-muc-Quoc-am_NguyenToL.pdf  Danh mục sách Nôm - Nguyễn Tố Lan   321k

 

Phụ đính: Bản đồ Trường Sa va Hoàng Sa - thuộc chủ quyền của Việt Nam:

>> - http://tranxuanan.writer.googlepages.com/southeast_asia_truongsa_bigmap.pdf

 

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/quocphuc_bosung-2.htm

 

I.2. SÁCH SỬ HỌC LOẠI THAM KHẢO (mới được biên soạn vào thập niên 20/XX và sau 1954, chưa được chuẩn hoá):

 

1. VietnamSuluoc_TranTrongKim.pdf  - Việt Nam sử lược  - Trần Trọng Kim soạn thảo - 3M

2. Tran-Trong-Kim_MotConGioBui_11chuong.pdf  - Một cơn gió bụi - Trần Trọng Kim (hồi kí lịch sử) - 417k

3. Vietsutoanthu_PhamVanSon1960.pdf  - Việt sử toàn thư - Phạm Văn Sơn soạn thảo - 3M

 

(còn tiếp)

 

 

4 tac gia Tan uoc trung phat giao hoang

 

http://www.flickr.com/photos/tranxuananwriter/sets/

 

(1) Các đầu sách sử học loại cổ điển & loại tham khảo ở dạng PDF này đã được ghi nguồn (xuất xứ bản PDF):

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/cac-trang-phu-khac/sach-lich-su-1   

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/cac-trang-phu-khac/sach-lich-su-2

 

II. SÁCH SỬ HỌC (TRẦN XUÂN AN NGHIÊN CỨU, BIÊN SOẠN),

thể hiện quan điểm và nhận thức sử học của tác giả:

 

II.1. SÁCH SỬ HỌC (Trần Xuân An) - chưa thực hiện tất cả thành sách pdf.:

 

 

1. suynghive-lichsucodai-nuocta_txa.pdf  - Suy nghĩ về một số vấn đề trong lịch sử cổ đại nước ta - Trần Xuân An - 2M

2. tieusubiennien-nvt_txa.pdf  - Tiểu sử biên niên phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824-1886), kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa thực dân Pháp (nguyên bản - Trần Xuân An, 2001) - 2M

3. nvt-trungnghia_txa.pdf  - Nguyễn Văn Tường (1824-1886), một người trung nghĩa (nguyên bản - Trần Xuân An, 2002, 2003)   - 2M

      Phụ đính:

>> 17-08-HB6_tieu_sbnnvtuong_nxbthanhni.pdf  - Tiểu sử biên niên phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824-1886), kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa thực dân Pháp (TXA., bản in tại Nxb. Thanh Niên, 2006) - 2M

>> 17-08-HB6_nguyen_vtmntnghia_nxbthanh.pdf  - Nguyễn Văn Tường (1824-1886), một người trung nghĩa (TXA., bản in tại Nxb. Thanh Niên, 2006) - 1M

>> TXA_TSBNNVT_NXB-TN_VNI_31-08HB6.pdf  - Tiểu sử biên niên phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824-1886), kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa thực dân Pháp (TXA., bản in tại Nxb. TN., 2006) - 1M

>> TXA_NVT-TRUNGNGHIA_NXB-TN_VNI_31-08H.pdf  - Nguyễn Văn Tường (1824-1886), một người trung nghĩa (TXA., bản in tại Nxb. TN., 2006) - 2M

 

II.2. SÁCH TƯ LIỆU VĂN HỌC PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU SỬ HỌC & CÁC BÀI ĐỐI THOẠI SỬ HỌC (Trần Xuân An...):

 

1. tho-nguyenvantuong.pdf  - Thơ Nguyễn Văn Tường - Trần Xuân An biên soạn, chú giải... - 2M

2. nguyentchan.pdf  - Links Giao Điểm: Nguyên tác chữ Hán thơ NVT. (TXA. gửi đăng) - phụ đính - 34k

3. tho_nvtuong_chuhan_1.pdf  - Nguyên tác thơ chữ Hán Nguyễn Văn Tường - 3M

4. tho_nvtuong_chuhan_2.pdf  Nguyên tác thơ chữ Hán Nguyễn Văn Tường - 3M

5. doithoai_5files_t-1.pdf  - Đối thoại 1 - Nguyễn Đắc Xuân - Lê Tiến Công - Trần Xuân An - 507k

6. doithoai_5files_t-2.pdf  - Đối thoại 2 - Nguyễn Đắc Xuân - Lê Tiến Công - Trần Xuân An - 362k

 

II.3. SÁCH VĂN HỌC LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ (Trần Xuân An):

 

1. nuoc_mcvngot.pdf  - Nước mắt có vị ngọt - Trần Xuân An (truyện ngắn liên hoàn - hư cấu) - 412k

2. muahbsong_2003.pdf  - Mùa hẻ bên sông - Trần Xuân An (tiểu thuyết - hư cấu) - 4M

 

 

 

http://www.flickr.com/photos/tranxuananwriter/sets/

 

 

(còn tiếp)

 

 

 

 

 

Ảnh tư liệu: Lê Thị Huệ (gio-o com)

 

III. XEM THÊM (2):

 

III.1. SÁCH VĂN HỌC LOẠI CỔ ĐIỂN:

 

1. bich_cau_ki_ngo_kd.pdf  - Bích Câu kì ngộ - Nguyên tác chữ Hán - Vũ Quốc Trân dịch - 106k

2. ChinhPhuNgamKhuc.pdf  - Chinh phụ ngâm khúc - Đặng Trần Côn (nguyên tác) - bản dịch - 69k

3. cung-oan-ngam-khuc_dtc.pdf  - Cung oán ngâm khúc - Nguyễn Gia Thiều - 145k

4. luc-van-tien_ndc.pdf  - Lục Vân Tiên - Nguyễn Đình Chiểu - 193k

5. TruyenKieu.pdf  - Truyện Kiều - Nguyễn Du - 1006k

 

III.2. SÁCH VỀ PHONG TỤC TẬP QUÁN CỔ TRUYỀN:

 

1. Tho-mai-gia-le.pdf - Thọ Mai gia lễ - Nguyên tác của Hồ Gia Tân (hay của Hồ Sĩ Dương [?]) - Bàn dịch ra tiếng Việt, 1927 - 2M 37kb

 

(2) Xuất xứ các bản PDF: Google tìm kiếm (search)

  

 

(còn tiếp)

 

                     

 

Xem trang 1 & trang 2 "Sách lịch sử Việt Nam":

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/sachlichsu

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/sachlichsu-2

  

 

 
 
 
Host: GOOGLE PAGE CREATOR
 
 

hidden hit counter

 

  Lập trang: 05-12 HB7;
Cập nhật: 08-12 HB7 (bản đồ Trường Sa - Hoàng Sa, pdf)

 

Ċ
An Tran Xuan,
07:24 10 thg 7, 2010
Comments