Tr. 3: Chăm nom các điểm mạng TXA.

 
  01-7 HB11 (2011):
Gia hạn duy trì tên miền: Xem các thông tin ở tr2 :
1) tại Cty FPT:
đến ngày 11-8-2013
 
    
 
 
2) tại Cty Mắt Bão:
đến 13-8-2013
đến 09-5-2014
 
         
 
Ảnh lớn hơn - Tr.1                                Ảnh lớn hơn - Tr.2
 
   10-7 HB13 (2013):
Gia hạn duy trì tên miền:
1) tại Cty FPT:
đến ngày 11-8-2015
    7-7 HB17 (2017):
Gia hạn tên miền tranxuanan-writer.net đến 11-8-2019:
 
 

Comments