Trần Xuân An - Giữa thuở chuyển mùa (Hậu chiến, không riêng ai) (IX) - tranh minh họa

 
  

 

 

        

 
 

dẫu thông Đức Trọng ngút sĩ khí

sân trường đành đắp mộ Đạm Tiên

gió lốc xoáy cuồng trong cuồng tưởng

nỗi bệnh thắp bùng Nhật Kí Điên…

 

(trích bài Đức Trọng và “Quán bên đường”,

T.X.A., “Tôi vẫn ở trên đường”, tập thơ,

Nxb. Văn Nghệ TP.HCM., 1993)

 
 
 
 
 

 

ĐÃ GỬI TTTĐT. HỘI NHÀ VĂN TP.HCM. (01-04 HB13 [2013])
& TẠP CHÍ SÔNG HƯƠNG (01
-04 HB13 [2013]),

trước khi đưa lên hai điểm mạng (website) này.

Comments