Trần Xuân An - SÓNG GIANH LẠI VỖ BUỒN BẾN HẢI (thơ)SÓNG GIANH LẠI VỖ BUỒN BẾN HẢI

Trần Xuân An

 

ở đầu này đau đầu kia Hà Tĩnh (1)

sóng sông Gianh xô giạt thơ Nguyễn Du?

ngụ đầu này đau đầu kia Quảng Trị (2)

Bến Hải rong chìm bèo nổi, tôi ư?       

 

thắp sáng đều hai nửa gương mặt Việt

để lòng người thôi trầm uất! (3) Tố Như!

từng thẹn bút trước thơ ông dám thật

nay thật hơn, nhưng sách mạng (4) phập phù

 

vua Nguyễn quý tài, khắc in thành sách

dẫu trách ông, muốn đánh mộ roi tù

hai trăm rưỡi năm, loài người kỉ niệm

nay hoàng đế nào tâm địa âm u?

 

T.X.A.

7:12 – 8:40, 26-01-2016 (HB16)

 

(1) Huyện cực bắc Hà Tĩnh: Nghi Xuân

(2) Huyện cực nam Quảng Trị: Hải Lăng

(3) Nhan đề hai đầu sách mới nhất của T.X.A.

(4) PDF, sách điện tử, tác giả tự xuất bản

 

http://www.tranxuanan-writer.net

http://www.txawriter.wordpress.com  ( cauyhe.net )

http://www.facebook.com/tranxuanan.writer

Comments