w. Trần Xuân An - Mùa hè bên sông - Một số hình ảnh: Hiền Lương (sông Bến Hải), sông Hiếu, sông Thạch Hãn

author's

copyright

 

trần xuân an

MÙA HÈ BÊN SÔNG

tiểu thuyết

1997 & 2003

 

 

03/13/07

 

 

Chương 1

 

Chương 2

 

Chương 3

 

Chương 4

 

Chương 5

 

Chương 6

 

Chương 7

 

Chương 8

 

Chương 9

 

Chương 10

 

Chương 11

 

Chương 12

 

Chương 13a

 

Chương 13b

 

Chương 14

 

Chương 15

 

 

 

Chú thích 1

 

Chú thích 2

 

Chú thích 3

 

Phụ lục 1

 

Phụ lục 2

 

                             

        

   

 

TRẦN XUÂN AN

 

 

 

m ù a 

 h è

 b ê n

  s ô n

    

(nỗi đau hậu chiến)

 

tiểu thuyết

 

 

nnhà xuất bản  

 

1997 & 2003

 

 

     

 

 

Trần Xuân An (05 tháng 7-2002)

Phía bờ Nam

(Ảnh do một chú bé người địa phương chụp giúp)

 

 

 

Cầu Hiền Lương (Vĩ tuyến 17)

Phía bờ Bắc

 

 

 

Sông Thạch Hãn

(giới tuyến Nam - Bắc: 1973 - 1975)

 

 

 

Trạm bơm bên dòng sông Thạch Hãn

 

 

 

Sông Hiếu

Cầu và chợ Đông Hà mới xây dựng

(thập niên 80 / XX)

 

 

Ảnh của các tác giả:

Sĩ Sô, Hồ Thanh Thoan, Thảo Ngân, Đoàn Vân Đạt, Nguyễn Khoa Nhật.

Các tấm ảnh này vốn đã được đăng tải trong cuốn "Quảng Trị, tiềm năng & triển vọng đầu tư" do Sở Kế hoạch & đầu tư Quảng Trị xuất bản, vào năm 1996, ở các tr. 11, 26, 45, 50.

 

Trở về trang mục lục / links:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/muahebensong

 

 

E-mail: tranxuanan_vn@yahoo.com

Cập nhật 03/13/07                                                                   

 

                                                                 

ċ
An Tran Xuan,
03:22 8 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
03:22 8 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
03:22 8 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
03:22 8 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
03:25 8 thg 7, 2009
Comments