S.(19).4. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tập IV

 
Links mới ở Google Sites

(cũng có thể xem và sử dụng các link-hóa, ở cuối trang)

 Tập 4

 

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p4/tep-1

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p4/tep-2

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p4/tep-3

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p4/tep-4

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p4/tep-5

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p4/tep-6

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p4/tep-7

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p4/tep-8

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p4/tep-9

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p4/tep-10

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p4/tep-11

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p4/tep-12

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p4/tep-13

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p4/tep-14

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p4/tep-15

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p4/tep-16

  

_______________________________

 

Nếu hệ thống link với tên miền www.tranxuanan-writer.net bên trên bị trở ngại, vui lòng sử dụng hệ thống link dưới đây:

 

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p4/tep-1

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p4/tep-2

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p4/tep-3

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p4/tep-4

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p4/tep-5

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p4/tep-6

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p4/tep-7

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p4/tep-8

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p4/tep-9

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p4/tep-10

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p4/tep-11

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p4/tep-12

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p4/tep-13

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p4/tep-14

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p4/tep-15

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p4/tep-16

  

 

_____________________________________________________
  
 
 
TRẦN XUÂN AN
 
 
 
Tập IV "Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824-1886)"
 
Truyện - sử kí - khảo cứu tư liệu lịch sử
 
(trọn bộ 4 tập)
 
Nxb. Văn Nghệ TP.HCM., 2004
 
Comments