p. Trần Xuân An -- Bản đồ, tranh ảnh -- Suy nghĩ một số vấn đề trong lịch sử cổ đại nước ta - Tệp 16

 

author's copyright

TRẦN XUÂN AN

       12 tháng 3 HB6 (2006) / 19 tháng 3 HB6 (2006)

07/01/09

           

 

 

       Lời thưa

 

       Bài 1

 

       Bài 2

 

       Bài 3

 

       Bài 4

 

       Bài 5

 

       Bài 6

 

       Bài 7

 

       Bài 8

 

       Bài 9

 

       Bài 10

 

       Bài 11

 

       Bài 12

 

       Bài 13

 

       Bài 14

 

       Bài 15

 

  Phụ lục thơ

 

    Phần cuối

 

 

_________

_________

 

SÁCH

LỊCH SỬ

VIỆT NAM

loại cổ điển

&

loại tham khảo

 

 

 

 

 

 

                               

  

Tặng hai con thương quý của ba:

 

TRẦN XUÂN BÀI THƠ

& TRẦN XUÂN NHÂN VĂN

 

TXA.

 

 

Xem:

Website Giao Điểm:

http://www.giaodiem.com       

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/905_index.htm

 
 

 

TRẦN XUÂN AN

 

                

 

 

 

 

 

 

SUY NGHĨ

VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ

TRONG

LỊCH SỬ CỔ ĐẠI

NƯỚC TA

 

                             

 

những bài nghiên cứu gửi đăng báo

 

 

 

 

MƯỜI SÁU  THÁNG SÁU

HAI KHÔNG KHÔNG TƯ

(HAI MƯƠI CHÍN THÁNG TƯ GIÁP THÂN

NĂM THỨ TƯ CÔNG NGUYÊN HOÀ BÌNH)

 

 

Xin tạ ơn ngọn bút,

biểu tượng của sự công chính và liêm khiết trí tuệ.

Xin yêu thương, trân trọng và bảo vệ

từng dòng chữ mồ hôi nước mắt

của chất xám và trái tim.

 

TXA.


 

 
(bản đồ, tranh ảnh sẽ được bổ sung sau)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trở về trang chủ

THÔNG BÁO

            Cập nhật: 07/01/09

            (tháng / ngày / năm)

hidden hit counter

  

Google page creator  /  host

 

 

 

Comments