V.(22). Trần Xuân An - Luận về thời chúng ta, một số vấn đề trong chiến tranh và hậu chiến (tiểu luận, khảo luận, bài báo...)

 
 

(  http://sites.google.com/site/tranxuananpoet/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/5-mucluc-4-dausach-23-11hb9.pdf  )

 

 Xem trọn đầu sách 22 với tệp PDF

 

Cũng có thể đọc trên Google Documents (docs.google.com) bằng cách bấm vào chữ Xem link-hóa ở cuối trang tương tự

Tác giả giữ bản quyền từng chữ, từng ý tưởng của mình.

 

Bổ sung tư liệu: Tuyên ngôn quốc tế về NHÂN QUYỀN do Liên hiệp quốc ban hành - 10-12-1948

 

 

 

 

Bấm vào đây để xem ảnh lớn hơn và rõ nét

 Ảnh rất lớn và khá rõ nét

 

 

 

Bản hoàn chỉnh, 23-12 HB9

Ảnh lớn hơn & rõ nét hơn

 

 

Luận về thời chúng ta,

một số vấn đề trong chiến tranh và hậu chiến

(đã tổ chức lại thành sách -- đầu sách thứ 22)

 

Trần Xuân An

 

MỤC LỤC

 

I. Một số vấn đề:

 

1. Những vấn nạn văn - sử - triết... và những dấu hỏi bức thiết về giai đoạn giao thời - hậu chiến sau Ngày Thống nhất Đất nước

2. Từ “Đại Nam thực lục chính biên” IV, V & VI (1847-1885-1888), suy nghĩ về giai đoạn lịch sử thuộc thế kỉ XX (1930-1945-1975)

3. Đọc lại “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” (1947-1848) của K. Marx và F. Enghels

4. Một ý nghĩ nhỏ về một truyền thống lớn và một nhân vật lịch sử lớn

5. Huế - Tết Mậu thân – 1968, vết thương hay tấm huy chương, trên vai gánh hai bó lúa Hà Nội & Sài Gòn?

6. Vấn nạn còn lại: Thành phần thứ ba thuộc hàng ngũ giáo phẩm và giáo dân Thiên Chúa giáo La Mã trong bước đường tương lai của Việt Nam

7. Góp vào thời cuộc đôi điều: Đa nguyên, đa đảng lại trở thành một vấn đề thời sự nổi bật cần suy nghĩ

8. Nghĩ về bi kịch nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Ngọc Lan

 

II. Ý kiến ngắn & trao đổi:

 

1. Cảm ơn và xin được phép trả lời (về bài “Đa nguyên: Vấn đề thời sự nổi bật”)

2. Tự góp ý vào bài viết “Đa nguyên, vấn đề thời sự nổi bật” (kí tên Nguyễn – Sài Gòn)

3. Về các phương án thực tiễn của nền dân chủ lưỡng đảng đối lập - thống nhất (kí tên Trần Nguyễn Dụng)

4. Ý kiến nhỏ về tinh thần đối thoại dân chủ & những người bất đồng chính kiến ở nước ta

5. Thư trao đổi về một thời kì lịch sử (1930-1975) (với nhà nghiên cứu Nguyễn Mạnh Quang) (trích lược)

6. Wikipedia: Thái độ trung lập

7. Một ý nhỏ về Wikipedia

8. Trả lời thành viên Wikipedia: M.B.

9. Thay lời kết thúc vấn đề: Góp bàn về tính khách quan - trung lập

10. Vài ý kiến rời: Quyền bảo lưu ý kiến...

11. Quyền biểu tình

 

III. Một chút tự bạch: Giữa vòng tay Tam Kỳ & bè bạn (bút kí)

 

IV. Tư liệu:

 

Hiệp định Genève 20-7-1954 & Tuyên bố cuối của Hội nghị (bản tạm dịch của Trần Xuân An) – Xem thêm về các cưỡng ước Nhâm tuất (1862), Giáp tuất (1874), Quý mùi (1883), Giáp thân (1884) và Hiệp định Paris 1973 ...

 

Tiểu mục phụ: Đường dẫn (link) bài đã đăng trên mạng vi tính toàn cầu

 

 

Luận về thời chúng ta,

một số vấn đề trong chiến tranh và hậu chiến

 

Trần Xuân An

 

ĐƯỜNG DẪN (LINK) BÀI ĐÃ ĐĂNG
 

I. Một số vấn đề:

 

►1. Những vấn nạn văn - sử - triết... và những dấu hỏi bức thiết về giai đoạn giao thời - hậu chiến sau Ngày Thống nhất Đất nước

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b1.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1005_tnsu_dantoc1.htm

http://www.tranxuanantieuluan.blogspot.com

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai1 

 

►2. Từ “Đại Nam thực lục chính biên” IV, V & VI (1847-1885-1888), suy nghĩ về giai đoạn lịch sử thuộc thế kỉ XX (1930-1945-1975)

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b2.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/505_nvtuongVIII.htm

http://www.tranxuanantieuluan.blogspot.com

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai2

 

►3. Đọc lại “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” (1947-1848) của K. Marx và F. Enghels

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b3.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/605_txa_mhbsXIIIb.htm

http://www.tranxuanantieuluan9b.blogspot.com

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai3

 

►4. Một ý nghĩ nhỏ về một truyền thống lớn và một nhân vật lịch sử lớn

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b4.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/605_txa_mhbsXIIIa.htm

http://www.tranxuanantieuluan9b.blogspot.com

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai4

 

►5. Huế - Tết Mậu thân – 1968, vết thương hay tấm huy chương, trên vai gánh hai bó lúa Hà Nội & Sài Gòn?

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b29.htm

http://www.giaodiem.us/us-2006/8-06/0609-txa-mauthan.htm

http://tranxuanan-writer-2.blogspot.com/2006/09/bi-ng-trn-tct.html

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai29

 

►6. Vấn nạn còn lại: Thành phần thứ ba thuộc hàng ngũ giáo phẩm và giáo dân Thiên Chúa giáo La Mã trong bước đường tương lai của Việt Nam

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b9.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/805_thirdforces.htm

http://www.tranxuanantieuluan9b.blogspot.com

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai9

 

►7. Góp vào thời cuộc đôi điều: Đa nguyên, đa đảng lại trở thành một vấn đề thời sự nổi bật cần suy nghĩ

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b22.htm

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2006/03/060307_tranxuanan.shtml

http://tranxuanan-trangphu3.blogspot.com/2006/03/gp-vo-thi-cuc-i-iu.html

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai22

 

►8. Nghĩ về bi kịch nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Ngọc Lan

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b17.htm

http://www.giaodiem.us/us-2007/307/307-txa-nnlan.htm

http://tranxuanan-writer-2.blogspot.com/2007/03/ngh-v-bi-kch-nh-bt-ng-chnh-kin-nguyn.html

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai17

 

II. Ý kiến ngắn & trao đổi:

 

►1. Cảm ơn và xin được phép trả lời (về bài “Đa nguyên: Vấn đề thời sự nổi bật”)

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b22-p.htm

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2006/03/060307_tranxuanan.shtml

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai22/bai-phu22

 

►2. Tự góp ý vào bài viết “Đa nguyên, vấn đề thời sự nổi bật” (kí tên Nguyễn – Sài Gòn)

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b25.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_I06/306_ykien-nguyen.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai25

 

►3. Về các phương án thực tiễn của nền dân chủ lưỡng đảng đối lập - thống nhất (kí tên Trần Nguyễn Dụng)

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b23.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_I06/306_ykien-2parties.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai23

 

►4. Ý kiến nhỏ về tinh thần đối thoại dân chủ & những người bất đồng chính kiến ở nước ta

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b24.htm

http://giaodiem.com/mluc/mluc_II06/406_ykien-txa.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai24

 

►5. Thư trao đổi về một thời kì lịch sử (1930-1975) (với nhà nghiên cứu Nguyễn Mạnh Quang) (trích lược)

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b8.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1105_nmq-txa.htm

http://www.tranxuanantieuluan9b.blogspot.com

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai8

 

►6. Wikipedia: Thái độ trung lập

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b28.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_II06/606_ykien-txa-2.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai28

 

►7. Một ý nhỏ về Wikipedia

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b28-p1.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III06/706_txa-wikipedia.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai28/bai-phu28

 

►8. Trả lời thành viên Wikipedia: M.B.

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b28-p2.htm

http://tranxuanan-wikipedia.blogspot.com/2006/06/wikipedia-kin-phc-bn-lu-b.html

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai28/bai-phu2-28

 

►9. Thay lời kết thúc vấn đề: Góp bàn về tính khách quan - trung lập

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b28-p3.htm

http://tranxuanan-wikipedia.blogspot.com/2006/06/wikipedia-nguyn-vn-tng.html

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai28/bai-phu3-28

 

►10. Vài ý kiến rời: Quyền bảo lưu ý kiến; Chưa có tự do báo chí...

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b31-cacykien.htm

http://giaodiem.com/mluc/mluc_II06/406_ykien-txa2.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai31

 

►11. Quyền biểu tình

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/bieu-tinh.htm 

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai12

 

III. Một chút tự bạch:

 

► Giữa vòng tay Tam Kỳ & bè bạn (bút kí)

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b11.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/605_txa_mhbsXIIIa.htm

http://www.tranxuanantieuluan9b.blogspot.com

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai11

 

IV. Tư liệu:

 

► Hiệp định Genève 20-7-1954 & Tuyên bố cuối của Hội nghị (bản tạm dịch của Trần Xuân An) – Ghi chú thêm về các cưỡng ước Nhâm tuất (1862), Giáp tuất (1874), Quý mùi (1883), Giáp thân (1884) và Hiệp định Paris 1973 ...

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/dich_hd-geneve-1954.htm

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/hoaky-qgiavietnam_geneve-1954.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai32/tu-lieu2-pluc

Toàn văn Định ước của Hội nghị Quốc tế về Việt Nam, 02-03-1973, tại Paris (15-8 HB7) (Tc. Đối Diện & WebTgTXA.):

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/dinh-uoc-quoc-te_hn-paris-1973.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai32/tu-lieu3-pluc  

Xem lại toàn văn 4 cưỡng ước thời kì đầu thực dân Pháp xâm lược (1858-1885): 

Cưỡng ước 1862:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/phu_cdtnvtuong_tep2_II.htm

Cưỡng ước 1874:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/phu_cdtnvtuong_tep5_II.htm

Cưỡng ước 1883:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/phu_cdtnvtuong_tep8_III.htm

Cưỡng ước 1884:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/phu_cdtnvtuong_tep3_IV.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p2/tep-2  

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p2/tep-5  

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p3/tep-8  

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p4/tep-3

 

 

29-11 HB9 
 
 
 
_____________________________________
 
 
Trần Xuân An
 
Tập tiểu luận 1 & các bài khác
 
Links mới ở Google Sites
 
(chưa tổ chức lại thành sách)

 Xem Tất cả

(các nhan đề rút gọn đã được link-hóa)
 
Cũng có thể xem và sử dụng links, ở giữa và cuối trang.

 

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai1

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai2

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai3

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai4

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai5

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai6

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai7

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai8

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai9

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai10

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai11

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai12

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai13

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai14

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai15

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai16

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai17

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai18

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai19

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai20

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai21

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai22

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai23

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai24

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai25

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai26

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai27

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai28

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai29

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai30

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai31

 
 
 
 
 

 

 _____________________________________
 
 
 
Nếu hệ thống link với tên miền www.tranxuanan-writer.net bên trên bị trở ngại, vui lòng sử dụng hệ thống link dưới đây:
 
 

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai1

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai2

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai3

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai4

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai5

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai6

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai7

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai8

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai9

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai10

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai11

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai12

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai13

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai14

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai15

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai16

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai17

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai18

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai19

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai20

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai21

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai22

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai23

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai24

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai25

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai26

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai27

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai28

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai29

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai30

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai31

 
 

 

 

Tất cả các bài viết trong trang này đều đã được đăng tải trên các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử

và trên điểm mạng toàn cầu cá nhân của các nhà văn, nhà thơ quen biết khác.

Dưới đây, tôi chỉ liệt kê một số links. 

Để biết đầy đủ các links, xin xem ở những trang bài mới - sách mới - tin mới liên quan, trên website này. 

 
 
_____________________________________________________
  

 

LUẬN VỀ THỜI CHÚNG TA:

NHỮNG VẤN ĐỀ

CỦA CUỘC CHIẾN TRANH

VÀ HẬU CHIẾN

(cuốn sách 22)

 TRẦN XUÂN AN
 

Website Tác giả Trần Xuân An

Poet / writer & researcher

Twenty one published-books

(poem; novel; essay; research; critical contribution on history, literature...)

The HCM City Literature-writer Association member

AUTHOR'S COPYRIGHTS -- ALL RIGHTS RESERVED

 

 

Trần Xuân An

 

LUẬN VỀ THỜI CHÚNG TA:

NHỮNG VẤN ĐỀ

CỦA CUỘC CHIẾN TRANH

VÀ HẬU CHIẾN

 

 

 

Hầu hết được viết từ sau tháng 3 năm HB5 (2005) đến đầu tháng 4 HB7 (2007)

Tất cả đã được đăng tải trên các tạp chí điện tử hay web của tác giả.

 

Lời thông báo 

trong đợt có nhiều vụ trấn áp tự do tư tưởng, tự do ngôn luận

& tự do xuất bản gần đây (từ tháng 2 đến hôm nay, 24-4 HB7 [2007]):

 

Nếu người đọc cho rằng có những bài thuộc vào loại "chưa thích hợp để công bố rộng rãi ở thời điểm này, vì lí do chính trị", vui lòng gửi thư viết tay, điện thư hoặc gọi điện thoại đến tác giả (trong thư có kí tên [đóng dấu, nếu có] và địa chỉ; hoặc, qua điện thoại, cảm phiền xưng tên, cho biết địa chỉ và số điện thoại) một cách quang minh chính đại. Và cách thức quang minh chính đại nhất, đó là đưa đề nghị cụ thể (tên tác giả, tên bài, link) và lí do cụ thể lên báo chí công khai.

 

Thành thật cảm ơn trước. 

 

Tác giả: Trần Xuân An

(các thông tin để liên lạc:

http://www.tranxuanan.blogspot.com )

 

XEM PHẢN HỒI:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/congluan-ykiencoquanhuutrach.htm

 

 

 

 

 

 

 

Links:

http://www.tranxuanantieuluan.blogspot.com

http://www.tranxuananwriter.blogspot.com

v.v…

 

 

 

Vài dòng đề từ (nhấn mạnh một nét lời ngỏ)

 

VỚI TÔI, LẬP TRƯỜNG VÀ QUAN ĐIỂM DÂN TỘC THUẦN TUÝ LUÔN LUÔN LÀ PHƯƠNG CHÂM VỚI Ý THỨC RÕ RỆT, MẠNH MẼ. HI VỌNG, TIN CHẮC ĐIỀU ĐÓ ĐƯỢC THỂ HIỆN TRONG TOÀN BỘ TÁC PHẨM CỦA TÔI, CHO DÙ SÁNG TÁC HAY BIÊN KHẢO, CHO DÙ VIẾT VỀ BẤT CỨ ĐỀ TÀI NÀO, KỂ CẢ NHỮNG ĐỀ TÀI ĐI SÂU VÀO NHỮNG LĨNH VỰC THUỘC CÁC HỆ TƯ TƯỞNG NGOẠI LAI.

 

Tôi đã nghiên cứu và học tập tất cả, để góp phần biến tất cả trở nên những thành tố nội lực dân tộc. Tôi không đem tư tưởng tinh hoa dân tộc làm yếu tố bản địa, phụ thuộc vào một trong những hệ giáo thuyết ngoại lai nào.

 

TRẦN XUÂN AN

Buổi sáng 06-4 HB7 (2007)

& lúc 13 giờ 45’ & 15 giờ 38', cùng ngày.

 

 

 

MỤC LỤC

TẬP BÀI VIẾT 

 

 

LỜI NGỎ

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b0_loingo.htm

http://tranxuanan.writer.googlepages.com

 

 

Bài thứ 1

NHỮNG VẤN NẠN VĂN SỬ TRIẾT… VÀ NHỮNG DẤU HỎI BỨC THIẾT VỀ GIAI ĐOẠN GIAO THỜI – HẬU CHIẾN SAU NGÀY THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b1.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1005_tnsu_dantoc1.htm

http://www.tranxuanantieuluan.blogspot.com

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai1   Link mới! (Google Sites)

 

Bài thứ 2 (viết trước thời điểm tháng 3 HB5)

TỪ “ĐẠI NAM THỰC LỤC CHÍNH BIÊN” IV, V & VI (1847 – 1885 – 1888), SUY NGHĨ VỀ GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ THUỘC THẾ KỈ XX (1930 – 1945 – 1975)

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b2.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/505_nvtuongVIII.htm

http://www.tranxuanantieuluan.blogspot.com

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai2    Link mới! (Google Sites)

 

Bài thứ 3 (thời điểm viết, như bài 2)

ĐỌC LẠI "TUYÊN NGÔN ĐẢNG CỘNG SẢN" (1847 - 1848) CỦA MÁC VÀ ĂNG-GHEN (K. MARX & F. ENGELS)

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b3.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/605_txa_mhbsXIIIb.htm

http://www.tranxuanantieuluan9b.blogspot.com

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai3   Link mới! (Google Sites)

 

Bài thứ 4 (thời điểm viết, như bài 2)

MỘT Ý NGHĨ NHỎ VỀ MỘT TRUYỀN THỐNG LỚN VÀ MỘT NHÂN VẬT LỊCH SỬ LỚN

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b4.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/605_txa_mhbsXIIIa.htm

http://www.tranxuanantieuluan9b.blogspot.com

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai4   Link mới! (Google Sites)

 

Bài thứ 5 (thời điểm viết, như bài 2)

THIỀN HỌC VỚI Ý THỨC MINH TRIẾT VỀ DÂN CHỦ, BÌNH ĐẲNG VÀ LINH HOẠT TRONG CÁCH SỐNG THIỀN

Trần Xuân An biên soạn, sắp xếp lại một số trang tư liệu...

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b5.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/905_txa_thien.htm

http://www.tranxuanantieuluan9b.blogspot.com

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai5   Link mới! (Google Sites)

 

Bài thứ 6

PHÁP MÔN BẤT NHỊ TRONG THIỀN HỌC VÀ MÂU THUẪN LUẬN TRONG TRIẾT HỌC KINH TẾ - CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b6.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1005_txa_phapbatnhi.htm

http://www.tranxuanantieuluan9b.blogspot.com

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai6   Link mới! (Google Sites)

 

Bài thứ 7

VÀI LỜI TRAO ĐỔI VỚI ÔNG NGUYỄN VĂN HÓA

(CHỦ BIÊN TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ GIAO ĐIỂM)

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b7.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1005_txa_nvh.htm

http://www.tranxuanantieuluan9b.blogspot.com

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai7   Link mới! (Google Sites)

 

Bài thứ 8

THƯ TRAO ĐỔI VỀ MỘT THỜI KÌ LỊCH SỬ, 1930 – 1975

Nguyễn Mạnh Quang & Trần Xuân An

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b8.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1105_nmq-txa.htm

http://www.tranxuanantieuluan9b.blogspot.com

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai8   Link mới! (Google Sites)

 

Bài thứ 9

MỘT VẤN NẠN CÒN LẠI:

THÀNH PHẦN THỨ BA THUỘC HÀNG NGŨ GIÁO PHẨM VÀ GIÁO DÂN THIÊN CHÚA GIÁO LA MÃ TRONG BƯỚC ĐƯỜNG TƯƠNG LAI CỦA VIỆT NAM

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b9.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/805_thirdforces.htm

http://www.tranxuanantieuluan9b.blogspot.com

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai9   Link mới! (Google Sites)

 

Bài thứ 10

TRAO ĐỔI VỚI NHÀ NGHIÊN CỨU SỬ HỌC NGUYỄN ĐẮC XUÂN VỀ BÀI VIẾT:
“Sau ngày thất thủ kinh đô (5.7.1885)

Đại thần Nguyễn Văn Tường (1824-1886)

khó thoát khỏi bước đường cùng”

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b10.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/805_txa_ndx.htm

http://www.tranxuanantieuluan9b.blogspot.com

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai10   Link mới! (Google Sites)

 

Bài thứ 11 (bút kí -- luận) (thời điểm viết, như bài 2)

MỘT CHÚT TỰ BẠCH: GIỮA VÒNG TAY TAM KỲ VÀ BÈ BẠN

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b11.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/605_txa_mhbsXIIIa.htm

http://www.tranxuanantieuluan9b.blogspot.com

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai11   Link mới! (Google Sites)


Bài thứ 12

CHỦ NGHĨA PHÁP – VIỆT ĐỀ HUỀ CỦA PHAN BỘI CHÂU

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b12.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III06/806_txa-Pbchau.htm

http://www.giaodiem.us/us-2006/8-06/806-pbc-txa-1.htm

http://tranxuanan-writer-1.blogspot.com/2006/09/bi-ng-trn-giao-im-b-c-giao-im-b-mi.html

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai12   Link mới! (Google Sites)

 

Bài thứ 13

PHAN BỘI CHÂU

TRONG QUAN HỆ VỚI THIÊN CHÚA GIÁO

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b13.htm

http://giaodiem.us/us-2007/407/407-txa-pbchau.htm

http://tranxuanan-writer-1.blogspot.com/2007/04/tran-xuan-phan-boi-chau-trong-quan-he.html

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai13   Link mới! (Google Sites)

 

Bài thứ 14

VỀ TẤM ẢNH PHAN BỘI CHÂU VÀ CƯỜNG ĐỂ CHỤP CHUNG

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b14.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III06/806_ykien-1-txa.htm

http://www.giaodiem.us/us-2006/8-06/806-pbc-txa-2.htm

http://tranxuanan-writer-1.blogspot.com/2006/09/v-tm-nh-phan-bi-chu-v-cng-chp-chung.html

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai14   Link mới! (Google Sites)

 

Bài thứ 15

Cảm nghĩ tản mạn, ngoài lề

sau khi đọc cuốn sách rút gọn

“ĐI TÌM LĂNG MỘ VUA QUANG TRUNG”

của nhà nghiên cứu sử học NGUYỄN ĐẮC XUÂN

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b15.htm

http://tranxuanan-giaoluu-nnct-nguyendacxuan.blogspot.com/

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai15   Link mới! (Google Sites)

 

Bài thứ 16

SÁCH LƯỢC “HAI MẶT” Ở TÔN THẤT THUYẾT, HÀM NGHI

-- TRẢ LỜI MỘT THẮC MẮC

(một lần nữa xin được nhấn mạnh)

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b16.htm

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_92d3v84d

http://www.giaodiem.us/us-2006/12-06bis/z-txa-ttthuyet-hnghi.pdf

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai16   Link mới! (Google Sites)

 

Bài thứ 17

NGHĨ VỀ BI KỊCH NHÀ BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN

NGUYỄN NGỌC LAN

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b17.htm

http://www.giaodiem.us/us-2007/307/307-txa-nnlan.htm

http://tranxuanan-writer-2.blogspot.com/2007/03/ngh-v-bi-kch-nh-bt-ng-chnh-kin-nguyn.html

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai17   Link mới! (Google Sites)

 

Bài thứ 18

NIỀM VUI LỚN & MUỘN:

QUỐC LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b18.htm

http://tranxuanan-writer-2.blogspot.com/2007/04/nim-vui-ln-mun-quc-l-gi-t-hng-vng.html

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai18   Link mới! (Google Sites)

 

Bài phụ

VỀ TỪ "QUỐC PHỤC"

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b18-p.htm

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/hinhanhquocphuc

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai18/bai-phu18   Link mới! (Google Sites)

 

Bài thứ 19

BÁO CHÍ GIỚI THIỆU, BÌNH LUẬN SÁCH MỚI

NHƯNG VẪN TRÁNH NÉ MỘT TRONG HAI MẢNG CHỦ ĐỀ CỐT YẾU (*)

THUỘC NỘI DUNG CHÍNH

(THÊM MỘT VÀI LỜI)

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b19.htm

http://www.giaodiem.us/us-2007/207/207-txa-tuongthuyet.htm

http://docs.google.com/Doc?id=dc9fgpkh_1259p3zj

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai19   Link mới! (Google Sites)

 

Bài thứ 20

Ý NGHĨA VĂN HÓA, GỒM CẢ VĂN HÓA CHÍNH TRỊ,

TRONG ĐỀ XUẤT ĐỔI MỚI VỀ DƯƠNG LỊCH (LỊCH CHÚA)

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b20.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1205_txa-duonglich.htm

http://tranxuanan-trphu.blogspot.com/2006/01/ha-bnh-6-cho-mng-c-vng.html

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai20   Link mới! (Google Sites)

 

Bài thứ 21

CHỮ “CẢ” TRONG NGỮ “CON CẢ”

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b21.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_I06/106_txa-tiengNambo.htm

http://tranxuananp-trphu.blogspot.com/2006/01/trc-mt-cn-b-hn-t-cha-nht-hay-ch-nht.html

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai21   Link mới! (Google Sites)

 

Bài thứ 22

GÓP VÀO THỜI CUỘC ĐÔI ĐIỀU:

ĐA NGUYÊN, ĐA ĐẢNG

LẠI TRỞ THÀNH MỘT VẤN ĐỀ THỜI SỰ NỔI BẬT

CẦN SUY NGHĨ

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b22.htm

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2006/03/060307_tranxuanan.shtml

http://tranxuanan-trangphu3.blogspot.com/2006/03/gp-vo-thi-cuc-i-iu.html

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai22   Link mới! (Google Sites)

 

Bài phụ

CẢM ƠN & XIN ĐƯỢC PHÉP TRẢ LỜI

(về bài  Đa nguyên: vấn đề thời sự nổi bật,

đã đăng trên BBCVietnamese.com, ngày 08-03-2006

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b22-p.htm

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2006/03/060307_tranxuanan.shtml

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai22/bai-phu22   Link mới! (Google Sites)

 

Bài thứ 23

VỀ CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC TIỄN CỦA NỀN DÂN CHỦ LƯỠNG ĐẢNG ĐỐI LẬP – THỐNG NHẤT

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b23.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_I06/306_ykien-2parties.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai23   Link mới! (Google Sites)

 

Bài thứ 24

Ý KIẾN NHỎ

VỀ TINH THẦN ĐỐI THOẠI DÂN CHỦ &

NHỮNG NGƯỜI BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN Ở NƯỚC TA

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b24.htm

http://giaodiem.com/mluc/mluc_II06/406_ykien-txa.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai24   Link mới! (Google Sites)

 

Bài thứ 25

GÓP Ý VÀO BÀI VIẾT

“ĐA NGUYÊN, VẤN ĐỀ THỜI SỰ NỔI BẬT” CỦA TRẦN XUÂN AN

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b25.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_I06/306_ykien-nguyen.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai25   Link mới! (Google Sites)

 

Bài thứ 26

WIKIPEDIA - NGUYỄN VĂN TƯỜNG

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b26.htm

 http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_T%C6%B0%E1%BB%9Dng

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_II06/606_ykien-txa-wikipedia.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai26   Link mới! (Google Sites)

 

Bài thứ 27

WIKIPEDIA - KIẾN PHÚC

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b27.htm

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%E1%BA%BFn_Ph%C3%BAc

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_II06/606_ykien-txa-wikipedia.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai27   Link mới! (Google Sites)

 

Bài thứ 28

WIKIPEDIA: THÁI ĐỘ TRUNG LẬP

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b28.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_II06/606_ykien-txa-2.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai28   Link mới! (Google Sites)

 

Bài phụ

--- MỘT Ý NGHĨ NHỎ VỀ WIKIPEDIA

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b28-p1.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III06/706_txa-wikipedia.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai28/bai-phu28   Link mới! (Google Sites)

 

--- Trả lời thành viên Mekong Bluesman

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b28-p2.htm

http://tranxuanan-wikipedia.blogspot.com/2006/06/wikipedia-kin-phc-bn-lu-b.html

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai28/bai-phu2-28    Link mới! (Google Sites)

--- THAY LỜI KẾT THÚC VẤN ĐỀ:

GÓP BÀN VỀ TÍNH KHÁCH QUAN - TRUNG LẬP

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b28-p3.htm

http://tranxuanan-wikipedia.blogspot.com/2006/06/wikipedia-nguyn-vn-tng.html

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai28/bai-phu3-28   Link mới! (Google Sites)


Bài thứ 29

HUẾ – TẾT MẬU THÂN – 1968,

VẾT THƯƠNG HAY TẤM HUY CHƯƠNG,

TRÊN VAI GÁNH HAI BÓ LÚA HÀ NỘI & SÀI GÒN?

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b29.htm

http://www.giaodiem.us/us-2006/8-06/0609-txa-mauthan.htm

http://tranxuanan-writer-2.blogspot.com/2006/09/bi-ng-trn-tct.html

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai29   Link mới! (Google Sites)

 

Bài thứ 30

KỈ NIỆM VỚI LÊ TIẾN CÔNG

VÀ VÀI NÉT PHẢN BIỆN LUẬN VĂN CỬ NHÂN SỬ HỌC CỦA ANH

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b30.htm

http://tranxuanan-writer-7.blogspot.com/2006/11/trn-xun-k-nim-v-vi-nt-phn-bin.html

http://giaodiem.us/us-2006/12-06/1206-thesis-nvt-3.pdf

 http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai30   Link mới! (Google Sites)

 

 

 

Bài thứ 30  (tạm gọi là một bài)

MỘT SỐ Ý KIẾN NGẮN RẢI RÁC     

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b31-cacykien.htm

http://giaodiem.com/mluc/mluc_II06/406_ykien-txa2.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai31   Link mới! (Google Sites)

 

Bài thứ 30, 31 & 32 : Đọc sách, báo (đôi ý nghĩ của Trần Xuân An về vài tác phẩm)

--- Trần Trọng Kim & Một cơn gió bụi

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b32-doc-ttkim.htm

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_117cm7ccz

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai32   Link mới! (Google Sites)

 

--- Nguyễn Quý Đức & Ngao du

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b32-doc-nqduc.htm

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_116g3cg5r 

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai33   Link mới! (Google Sites)

 

--- Nguyễn Hoa & Ánh mắt tươi

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/luanvethoichungta_b32-doc-nhoa.htm

http://tranxuanan-giaoluu-nnct-nguyenhoa.blogspot.com/

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai34  Link mới! (Google Sites)

 

Mục lục này được lập sơ khởi vào ngày 03-3 HB7

Làm tiếp việc tập hợp bài đặt rải rác ờ nhiều trang, ngày 21-4 HB7 (2007) & 22-4-HB7

 

23 tháng 4 HB7 (2007)

Tác giả: Trần Xuân An

 

 

Trọn tập ở dạng trang màu lam (trình bày lại cho dễ đọc): 28 & 29-4 HB7.

Trang phổ biến lần đầu tiên mỗi bài viết (viết sau tháng 3-HB5) trên tạp chí điện tử

vẫn có giá trị nhất về mặt công bố.

 

 

WEB CỦA TÁC GIẢ (3 tên web = 3 links chính = 3 trang chủ):

1. Web. Tác phẩm Trần Xuân An

http://www.tranxuanan-writer.blogspot.com

2. Web. của Trần Xuân An

http://c.1asphost.com/TrXuanAn/web_index.htm

3. Web. Tác giả Trần Xuân An

http://tranxuanan.writer.googlepages.com 

 

 

 


Ngày đưa trang này lên mạng liên thông:

23 & 24-4 HB7

Phản hồi: 27-4 HB7

Trọn tập ở dạng trang màu lam: 28 & 29-4 HB7

 Bổ sung 1 đề mục (32c): 05-5 HB7

Bổ sung phần cuối đề mục 31: 12-5 HB7

 

Trở về trang

NHỮNG TÁC PHẨM CHƯA XUẤT BẢN VỚI HÌNH THỨC SÁCH IN GIẤY:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/chuaxbsachgiay

 

Tác giả Trần Xuân An giữ bản quyền -- Author Tran Xuan An's copyrights (All rights reserved) 

 

 

Host: GOOGLE PAGE CREATOR

 

 

hidden hit counter

 

 

 

 

 

 

Trang con (34): Xem Tất cả
Comments