a. Tiểu mục 1 - Sưu hợp tuyển của nhiều tác giả (đã hoãn) - Lời thưa

 

         authorS's

         copyright

 

TRẦN XUÂN AN

( sưu tầm, tập hợp, tuyển chọn & giới thiệu )

sưu hợp tuyển 

của những người cùng thời

trong và ngoài nước

(từ 12-03 HB6 [ 2006 ])

 

 

 

 

 

Tác phẩm,

phiên dịch phẩm 

của

những người

cùng thời:

 

Thơ

 

n

 

Luận

 

...............................

 

 

Người sưu tầm, tập hợp, tuyển chọn 

& giới thiệu:

 

Liên lạc

 

Góp ý

 

                             

 

                                                                                                                                   12/19/06

    Lời thưa trước

       

        Sưu tầm, chủ yếu là tập hợp tác phẩm, phiên dịch phẩm tự chọn của các tác giả, dịch giả, và tuyển chọn hoặc giới thiệu (sáng tác, ghi chép, nghiên cứu, khảo luận, phiên dịch...), theo các nguyên tắc sau đây:

 

        ++ Được sự đồng ý của các tác giả, dịch giả (nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu, nhà phiên dịch...) và các tác giả, dịch giả ấy không thay đổi sự đồng ý đó. Đối với những tác giả, dịch giả đã quá cố, người sưu tầm, tập hợp, tuyển chọn sẽ liên lạc với gia đình hoặc chỉ xin mạn phép...

        ++ Các tác giả, dịch giả tự chọn tác phẩm, phiên dịch phẩm tâm đắc của mình, gửi đến

        ++ Ghi chú xuất xứ cụ thể, chi tiết cuối mỗi bài hay mỗi trích đoạn

        ++ Các tác giả, dịch giả tự giữ bản quyền về tác phẩm, phiên dịch phẩm của mình

        ++ Không có nhuận bút (vì đây chỉ là web cá nhân của người sưu tầm, tập hợp, tuyển chọn hoặc giới thiệu)

        ++ Mục đích của việc sưu tầm, tập hợp và tuyển chọn hoặc giới thiệu này chỉ có tính chất giao lưu, đoàn kết.

 

 

        Mong đợi sự góp ý.

        Trân trọng & cảm ơn.

        Trần Xuân An

 

 

 

 

 

 

Các links thuộc 1asphost (Dotster) có khi bị trở ngại.

Có thể xem tại:

http://www.tranxuanan-trangcnncthoi.blogspot.com

theo mục lục dưới đây:

 

 

 

 

SƯU TẬP - HỢP TẬP - TUYỂN TẬP

THƠ - VĂN - LUẬN

CỦA NHỮNG NGƯỜI CÙNG THỜI

 

http://www.tranxuanan-trangcnncthoi.blogspot.com

 

http://c.1asphost.com/TrXuanAn/an/trangcnncthoi.htm

http://c.1asphost.com/TrXuanAn/an/trangcnncthoi/trangcnncthoi.htm

 

 

Hộp thư & thể lệ sưu hợp tuyển & web. Giao Lưu:

http://www.tranxuanan-tuyentvlnncthoi.blogspot.com

Đã chuyển sang link mới, từ ngày 01-02 HB7 (2007):

http://www.tranxuanan-sht-nnct-giaoluu.blogspot.com

 

Trần Xuân An

- sưu tầm

- tập hợp tác phẩm, phiên dịch phẩm các tác giả, dịch giả tư chọn 

- tuyển chọn & giới thiệu

 

 

 

 

 

 

SƯU HỢP TUYỂN CỦA  NHỮNG NGƯỜI CÙNG THỜI -- tr. ngỏ

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_100htbrk6

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_100htbrk6

 

 

 

I. Sưu hợp tuyển thơ

 

 

 

.

1.

Hàn Vũ Hùng  – tr. 1

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_101gkvhs2

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_101gkvhs2

 

 

 

2., 3., 4. 

Nguyễn Bạch Dương, Trần Dzạ Lữ, Hà Nguyên Dũng – tr. 2

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_104d5skhm

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_104d5skhm

 

 

 

5.

Lê Đức Dục – tr. 3

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_105cv9hrw

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_105cv9hrw

 

 

 

6.

Thu Nguyệt – tr. 4

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_108d392f9

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_108d392f9

 

(còn tiếp) 

 

 

 

II. Sưu hợp tuyển văn

 

1., 2. 

Phùng Gia Lộc, Hàn Vũ Hùng – tr. 1

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_102czkdvv

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_102czkdvv

 

 

 

3.

Thu Nguyệt – tr. 2

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_106ckxqwk

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_106ckxqwk

 

 

 

4.

Hàn Nguyệt – tr. 3

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_107ccd55q

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_107ccd55q

 

 

 

5.

Bích Ngân – tr. 4

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_110hbk5q9

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_110hbk5q9

 

6.

Nguyễn Quí Đức -- tr. 5

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_116g3cg5r

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_116g3cg5r

7.

Tô Hoài -- tr. 6

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_118hh4fhn

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_118hh4fhn

8.

Trần Trọng Kim -- tr. 7

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_117cm7ccz

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_117cm7ccz

 

9.

Lý Quí Chung -- tr. 8

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_123g5f6hp 

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_123g5f6hp

 

 

 

(còn tiếp) 

 

 

 

III. Sưu hợp tuyển luận

 

1.

Nguyễn Hữu Thọ – tr. 1

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_103cndsqv

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_103cndsqv

 

 

 

2.

Nguyễn Văn Hoá – tr. 2

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_111dd6gtr

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_111dd6gtr

 

 

 

 

 

. .

(còn tiếp)

 

.

.

19 12 HB6

23 12 HB6

24 12 HB6 

03-01 HB7 (2007) 

04-01 HB7

11-01 HB7 

15-01 HB7

TXA

 

 

 

 

.

CÁC TÁC GIẢ, DỊCH GIẢ CÙNG THỜI TỰ GIỮ BẢN QUYỀN

All rights reserved for every author oneself  

 

 

E-mail: tranxuanan_vn@yahoo.com

                      Cập nhật 12/19/06

                      (tháng / ngày / năm)                                                                                

                                                                                                             

Trở về trang chủ

(Web. Trần Xuân An)

 

http://www.tranxuanan-writer.blogspot.com

(Web. Tác phẩm Trần Xuân An) 

 

 

 

 

 

 

CHÂN THÀNH CẢM ƠN 

Docs.Google.com / HOST,

1asphost.com / HOST

& Yahoo, MSN. search

 

 

  Nobody have permission for editting this document.

Thank you.

 

 

google  /  host

 

 

 

lên đầu trang (top page)

 

 

 

 

 

 

Google Docs & Spreadsheets -- Web word processing and spreadsheets.
 
 

_________________________________________________________________________________________________

Trở về

trang bài mới -- sách mới -- tin tức mới: 

 

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/baimoi-sachmoi-tinmoi-1.htm

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-2

 

trang "Những trang mục trên 'Web Tác giả Trần Xuân An'":

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/webtacgiatranxuanan

 

trang chủ "Web tác giả Trần Xuân An":

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com

 

hidden hit counter

Google page creator  /  host

DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  
 

    lên đầu trang (top page)   

 

 

Comments