Trần Xuân An - Hỏi Đông Dương, hỏi Bắc Phi (thơ)HỎI ĐÔNG DƯƠNG, HỎI BẮC PHI

Trần Xuân An

 

cầu Ý Hệ mãi sóng xao

sóng xao nỗi trầm tư Bến Hải:

sao Đông Dương bùng cháy

máu xương gấp vạn Bắc Phi? (*)

 

trong Chiến tranh lạnh, bao thứ giặc còn cuồng si

sao Việt Nam thành điểm nóng?

Điện Biên thắp lửa Bắc Phi? đâu nguồn súng ống?

sao họ khác đường đi?

 

bao chuyến xe qua đây, xin ngẫm nghĩ

lắng nghe cầu Ý Hệ nói điều chi

mất nước, chỉ giương cao ngọn cờ cứu nước

xin đừng giương thêm cờ tín niệm gì.

 

T.X.A.

25-11 HB14 (2014)

 

(*) Các thuộc địa của thực dân Pháp tại Bắc Phi: 

Marroc (1956), Tunisie (1956), Algerie (1962)

Comments