Trần Xuân An - Hòa giải dân tộc: TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ĐƯỢC VIẾT & ĐỌC VỚI TINH THẦN CHỦ NGHĨA QUỐC GIA


Hòa giải dân tộc: TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ĐƯỢC VIẾT & ĐỌC VỚI TINH THẦN CHỦ NGHĨA QUỐC GIA


1

Tôi thích bản Tuyên ngôn độc lập do chính Hồ Chí Minh viết, và đọc vào ngày 02-9-1945, với ý nghĩ của một thường dân: NẾU CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ HIỆN HÀNH THỰC HIỆN THEO TINH THẦN CỦA BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP 02-9-1945, THÌ SẼ HÒA GIẢI ĐƯỢC NHỮNG MÂU THUẪN CƠ BẢN CỦA KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI, CHÍNH TRỊ TRONG NƯỚC VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ HIỆN NAY. Tôi thấy Tuyên ngôn độc lập 02-9-1945 thể hiện được nguyên vọng dân tộc hơn là Di chúc chính trị (1965-1969).


Hồ Chí Minh - Ngày Tuyên ngôn độc lập & Khai sinh Nước VNDCCH.
1) Nghe giọng đọc của chính chủ tịch Hồ Chí Minh:
https://www.youtube.com/watch?v=TbZGikVnGmY
2) Xem nguyên văn:
http://banghinh.blogspot.com/2010/09/ho-chi-minh-ngay-tuyen-ngon-doc-lap.html


TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP 02-9-1945 ĐƯỢC VIẾT VÀ ĐỌC DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA CHỦ NGHĨA QUỐC GIA (NATIONALISME), KHÔNG CHỨA ĐỰNG TÍNH ĐẢNG CỘNG SẢN.

Sau 1975, và cho đến nay, 2014, cái quan trọng nhất là HÒA GIẢI DÂN TỘC, và tôi nhận thấy chính bản Tuyên ngôn độc lập ngày 02-9-1945 (nay là Lễ Quốc khánh), một văn bản cực kì quan trọng, bản khai sinh một Nhà nước (triều đại) mới, ĐƯỢC VIẾT DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA CHỦ NGHĨA QUỐC GIA (không có tính đảng cộng sản), mới chính là cơ sở HÒA GIẢI hai miền Nam – Bắc tốt nhất, sau Chiến tranh lạnh (1945-1991) trên thế giới, mà nước ta là điểm nóng.


2

HIỆN NAY, GIƯƠNG CAO NGỌN CỜ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
HAY GIƯƠNG CAO CHỦ NGHĨA QUỐC GIA TRONG TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP 02-9-1945?

Trong kháng chiến chống Pháp (1946-1954), để thắng Pháp, giành độc lập, tự do cho dân tộc, Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà phải thực hiện khác với tinh thần Tuyên ngôn độc lập 02-9-1945, dựa hẳn vào khối xã hội chủ nghĩa (lệ thuộc Liên Xô, Trung Quốc...), để rồi lại bị rơi vào cuộc Chiến tranh lạnh giữa Hai Khối (1954-1975...). Nhưng hiện nay, tiếp tục giương cao ngọn cờ xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa, thì chẳng có nước nào ủng hộ Việt Nam chúng ta (*), khi Việt Nam đang bị Trung Quốc cướp đoạt và ức hiếp, buộc chúng ta phải chống lại để giành lại những biển đảo đã mất, và để phát triển đất nước về mọi mặt mà không lệ thuộc vào Trung Quốc... Vì vậy, không có cách nào khác, là phải phát huy chủ nghĩa quốc gia (chủ nghĩa dân tộc: nationalisme) trong Tuyên ngôn độc lập 02-9-1945, để được toàn dân Việt Nam và tuyệt đại đa số các nước quốc gia chủ nghĩa trên thế giới ủng hộ.

T.X.A.
-------------------

(*) Bắc Triều Tiên hiện đang thực hiện chủ nghĩa xã hội phong kiến (cha truyền con nối), độc tài, bưng bít. Cu Ba cũng thế (anh truyền, em nối)... Cả hai nước đều đang khó khăn, lạc hậu...Xin xem các bàn luận của nhiều người tại đây:
Trên Facebook:

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1456218307985449

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1457029297904350

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1457651131175500Cụ HUỲNH THÚC KHÁNG (1876-1947)


Một trong những lời bàn luận ở Facebook:

Về Huỳnh Thúc Kháng (1876-1947): ——- 1) Huỳnh Thúc Kháng cũng có những nhận thức và đánh giá lịch sử, cụ thể là về giai đoạn trước và trong thời điểm 1885, không được đúng. Bấy giờ, cụ còn chịu ảnh hưởng của tư tưởng bảo hoàng, thậm chí còn không dám đụng đến phe chủ hòa, thân Pháp như hai vị vua Dục Đức, Hiệp Hòa, đại thần Trần Tiễn Thành, hoàng thân Tuy Lý vương… mà còn phê phán nhóm chủ chiến yêu nước triều đình Huế (1883-1885)… ——- 2) Bản thân Huỳnh Thúc Kháng cũng bị Đảng Cộng sản Đông Dương (ĐCSVN.) phê phán trong các văn kiện quan trọng, từ Luận cương chính trị 1930 cho đến các văn kiện của Trung ương nhiều năm sau, 1932, 1934, 1936… Mãi đến 1941, thời thành lập Việt Minh, Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương mới thôi phê phán Huỳnh Thúc Kháng.

T.X.A.


Comments