Đăng kí quyền tác giả và chủ sở hữu tại Cục Bản quyền (Bộ VH. - TT. & DL.)

 
24) 
Bài mới viết từ tháng 4-2021
(nếu tính cả một cuốn sưu tập sử liệu là thứ bốn mươi chín)
BÚA LIỀM SAO LIÊN XÔ Ở BẾN HẢI
đủ cho mắt người lính cũ nhìn xưa
(quốc kì, đảng kì, trực quan sinh động)
Thơ hoà giải dân tộc — Đầu sách thứ 49/50
23) 
06-03-2021
(nếu tính cả một cuốn sưu tập sử liệu là thứ bốn mươi chín)
“NGUỴ” VÀ “PHIẾN”, HOÀ GIẢI THỜI HẬU CHIẾN
Bài thơ viết thêm, sau khi đã hoàn tất tập thơ 27/49 
(đã đóng tập, thực hiện sách PDF xong):
CỞI TRÓI TIỀN CHIẾN,
CỞI TRÓI HẬU CHIẾN
Trần Xuân An

22) Thêm một đầu sách mới, 10-11-2020 (HB20):

21) Thêm một đầu sách mới, 23-06-2020 (HB20):

20) Cập nhật: Thêm một đầu sách mới, 23-02-2020 (HB20):

Cập nhật: Thêm một đầu sách mới, 24-07-2019 (HB19):

Cập nhật: Thêm một đầu sách mới, 30-04-2019 (HB19):
Cập nhật: Thêm một đầu sách mới, 03-11-2018 (HB18): 
Cập nhật: Thêm một đầu sách mới, 22-03-2018 (HB18):

 CÁC ĐẦU SÁCH E-BOOK
CHƯA ẤN HÀNH VỚI HÌNH THỨC SÁCH IN GIẤY QUA CÁC NHÀ XUẤT BẢN
VÌ LÍ DO THIẾU ẤN PHÍ...
------
CHỈ MỚI CÔNG BỐ VỚI DẠNG SÁCH GIẤY IN VI TÍNH, SÁCH PDF 
VÀ ĐĂNG TẢI TRÊN BÁO CHÍ GIẤY & ĐIỆN TỬ,
TRÊN CÁC TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ TỰ LẬP & ĐIỂM MẠNG TOÀN CẦU CÁ NHÂN.
------
Tác giả (Trần Xuân An) hoàn toàn giữ bản quyền:
 

5) Luận về thời chúng ta, một số vấn đề trong chiến tranh và hậu chiến

6) Bàn thêm về mấy vấn nạn sử học

7) Thời sự văn hóa và suy nghĩ

8) Vì văn chương, bình -- khảo và phiếm luận

9) Ngẫm nghĩ khi đọc văn chương

10) Để lòng người thôi trầm uất  (đang xin xuất bản thành sách in giấy đầu sách này, 12-2014 / 05 tháng 01-2-2015)

Thêm một đầu sách mới, 19-01-2016 (HB16):

11) SÁNG ĐỀU HAI NỬA GƯƠNG MẶT  (truyện vừa, gồm 6 truyện ngắn)

Thêm một đầu sách mới, 07-11-2016 (HB16):

12) Cầu Ý Hệ 

Thêm một đầu sách mới, 21-06-2017 (HB17):

13) Độc lập thật, khát vọng! 

Thêm một đầu sách mới, 12-09-2017 (HB17):

14) Chiếc cầu Chiến Tranh Lạnh 

Thêm một đầu sách mới, 22-03-2018 (HB18):

15) Bốn năm Chữ Thập Đỏ 

Thêm một đầu sách mới, 15-07-2018 (HB18):

16) Trong tôi Bến Hải & Thạch Hãn 

Thêm một đầu sách mới, 03-11-2018 (HB18): 

17) Danh dự 

Thêm một đầu sách mới, 30-04-2019 (HB19):

18) Cái nhìn của người hậu chiến 

Thêm một đầu sách mới, 24-07-2019 (HB19):
Thêm một đầu sách mới, 23-02-2020 (HB20):
Thêm một đầu sách mới, 23-06-2020 (HB20):
Thêm một đầu sách mới, 10-11-2020 (HB20):
 
__________________________________________

Cập nhật: 12-09-2017
Cập nhật: 01-01-2017 & 21-06-2017
  CÁC ĐẦU SÁCH E-BOOK
CHƯA ẤN HÀNH VỚI HÌNH THỨC SÁCH IN GIẤY QUA CÁC NHÀ XUẤT BẢN
VÌ LÍ DO THIẾU ẤN PHÍ...
------
CHỈ MỚI CÔNG BỐ VỚI DẠNG SÁCH GIẤY IN VI TÍNH, SÁCH PDF 
VÀ ĐĂNG TẢI TRÊN BÁO CHÍ GIẤY & ĐIỆN TỬ,
TRÊN CÁC TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ TỰ LẬP & ĐIỂM MẠNG TOÀN CẦU CÁ NHÂN.
------
Tác giả (Trần Xuân An) hoàn toàn giữ bản quyền:


1) Mùa hè bên sông
2) Giọt mực, cánh đồng và vở kịch điên
3) Nước mắt có vị ngọt
4) Suy nghĩ về một số vấn đề trong lịch sử cổ đại nước ta
5) Luận về thời chúng ta, một số vấn đề trong chiến tranh và hậu chiến
6) Bàn thêm về mấy vấn nạn sử học
7) Thời sự văn hóa và suy nghĩ
8) Vì văn chương, bình -- khảo và phiếm luận
9) Ngẫm nghĩ khi đọc văn chương
10) Để lòng người thôi trầm uất (đang xin xuất bản thành sách in giấy đầu sách này, 12-2014 / 05 tháng 01-2-2015)
Thêm một đầu sách mới, 19-01-2016 (HB16):
11) SÁNG ĐỀU HAI NỬA GƯƠNG MẶT
Thêm một đầu sách mới, 07-11-2016 (HB16):
12) Cầu Ý Hệ 
Thêm một đầu sách mới, 21-06-2017 (HB17):
13) Độc lập thật, khát vọng! 
Thêm một đầu sách mới, 12-09-2017 (HB17):
14) 
Chiếc cầu Chiến Tranh Lạnh

Ở danh sách trên, không kể cuốn sưu tập tư liệu:

_____________________________  ----- 0o0o0o0o0 -----  ________________________________Cập nhật, 12-2015 -- 02-2016:
 
(đăng kí thêm 8 đầu sách đã xuất bản trong ít năm gần đây; 
tổng cộng: 25 đầu sách đã được cấp GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN) 


PHẦN CẬP NHẬT
(tính đến tháng 13-10-2015):

 

Tôi (tác giả Trần Xuân An) 
đã giao NGUYÊN VẸN MƯỜI BẢN THẢO SÁCH dưới đây 
(mỗi đầu sách một file [tệp] WORD và một tệp PDF; 
trong đó có bốn đầu sách được gửi thêm bốn bản thảo in giấy
ĐỂ ƯU TIÊN ĐƯỢC XÉT DUYỆT TRƯỚC
cho Cty YBOOK (Nxb. Trẻ, TP.HCM.) 
vào ngày 13-10-2015
để xin giấy phép và phát hành
theo dạng sách điện tử của YBOOK. 

 

 

  PHẦN CẬP NHẬT
(tính đến tháng 11-2012):
 
CÁC ĐẦU SÁCH E-BOOK
CHƯA ẤN HÀNH VỚI HÌNH THỨC SÁCH IN GIẤY QUA CÁC NHÀ XUẤT BẢN
VÌ LÍ DO THIẾU ẤN PHÍ...
------
CHỈ MỚI CÔNG BỐ VỚI DẠNG SÁCH GIẤY IN VI TÍNH, SÁCH PDF 
VÀ ĐĂNG TẢI TRÊN BÁO CHÍ GIẤY & ĐIỆN TỬ,
TRÊN CÁC TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ TỰ LẬP & ĐIỂM MẠNG TOÀN CẦU CÁ NHÂN.
------
Tác giả (Trần Xuân An) hoàn toàn giữ bản quyền:


10) Để lòng người thôi trầm uất (đang xin xuất bản thành sách in giấy đầu sách này, 12-2014 / 05 tháng 01-2-2015) 
Thêm một đầu sách mới, 19-01-2016 (HB16): 
11) SÁNG ĐỀU HAI NỬA GƯƠNG MẶT (truyện vừa, gồm 6 truyện ngắn)

Ở danh sách trên, không kể cuốn: 
 
___________________________________________________________
 
 

 

 
   
 

ĐĂNG KÍ BẢN QUYỀN TẠI CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ (THUỘC BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH)

SỐ SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN CHÍNH THỨC QUA CÁC NHÀ XUẤT BẢN

& ĐàĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BẢN QUYỀN: 

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/cac-trang-phu-khac/ban-quyen/dang-ki-ban-quyen

 

 

 

 

 Sau mười lăm (15) đầu sách (đã được xuất bản qua các nhà xuất bản), chín (09) đầu sách còn lại (chỉ mới công bố bằng bản in vi tínhđăng trên mạng toàn cầu ...) của tác giả Trần Xuân An cũng đã được hoàn tất thủ tục đăng kí bản quyền tác giả và chủ sở hữu, tại Cục Bản quyền, vào sáng 06 tháng 01 năm 2010 (HB10).

 

  

 

 

_________________________
 

DANH MỤC TÁC PHẨM CỦA TÁC GIẢ - 2003

DANH MỤC TÁC PHẨM CỦA TÁC GIẢ - 2005

DANH MỤC TÁC PHẨM CỦA TÁC GIẢ - 2008

Bấm vào nút phóng lớn, đúng chuẩn (expand to regular size)

Ảnh có kích cỡ lớn:

Chín (09) đầu sách mới đăng kí bản quyền tác giả:

06-01 HB10 (2010):

5 đầu sách từ 1997 đến trước 2004  

&   4 đầu sách từ 2005 đến 2009

_______________________

 

Dưới đây là 17 giấy chứng nhận bản quyền tác giả (GCNBQTG.), nay được gọi là giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả (GCNĐKQTG.), do Cục Bản quyền tác giả văn học - nghệ thuật (Cục Bản quyền tác giả hiện nay) cấp.

07 đầu sách còn lại, cũng đã đăng kí và đang được cấp tiếp GCNĐKQTG. (sẽ cập nhật hình ảnh scan):

 
 
 
 
 
Theo thứ tự (cấp trước, cấp sau) của số giấy chứng nhận
 
 
 

1
 
 

2
 
 

3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
10
 
 
11
 
 
12
 
 
13
 
 
14
 


15
 
 
16
 
 

17
 
______________________________________
 
 
THÔNG BÁO
VỀ BẢY (07) ĐẦU SÁCH CHƯA ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÍ BẢN QUYỀN 
 

TP.HCM., ngày 01-03-2010 (HB10)

Xin trân trọng thông báo:

Bảy đầu sách còn lại, gồm:

 

1) Giọt mực, cánh đồng và vở kịch điên

2) Nước mắt có vị ngọt

3) Mùa hè bên sông

4) Thơ những mùa hương

5) Luận về thời chúng ta, một số vấn đề trong chiến tranh và hậu chiến

6) Bàn thêm về mấy vấn nạn sử học

7) Thời sự văn hóa và suy nghĩ

 

Tôi đã lập hồ sơ đăng kí chứng nhận bản quyền cùng một lượt với hai (02) đầu sách "Suy nghĩ về một số vấn đề trong lịch sử cổ đại nước ta", "Đọc văn chương và cảm nghĩ". Nhưng chỉ hai đầu sách này được cấp giấy chứng nhận đăng kí bản quyền (ngày 08-01-2010 [HB10], xem hai bản scan bên trên). Ngày 27 tháng 01-2010 (HB10), tôi đã nhận hai giấy chứng nhận này (xem ghi chú ở phiếu nhận hồ sơ đính kèm). Bảy đầu sách còn lại, đến hôm nay (01-03-2010 [HB10]), tôi mới được Văn phòng đại diện Cục Bản quyền tác giả tại TP.HCM. trả lời chính thức, sau khi hồ sơ đã được chuyển ra Hà Nội và Cục Bản quyền tại Hà Nội gửi trả lại: KHÔNG THỂ ĐĂNG KÍ ĐƯỢC VÌ CÓ MỘT SỐ BÀI, MỘT SỐ CÂU CHỮ THUỘC LOẠI NHẠY CẢM VỀ CHÍNH TRỊ, TÔN GIÁO. Do đó, bảy đầu sách còn lại ấy sẽ chỉ được nhận sự bảo hộ của Nhà nước về quyền tác giả và quyền sở hữu chủ ở dạng đương nhiên (khỏi đăng kí cũng được bảo hộ, theo pháp luật hiện hành).

 

Vì thế, như đại đa số các tác giả khác, tôi phải tiếp tục công bố rộng khắp (như đã công bố) trên báo, tạp chí in giấy và điện tử, bằng hình thức xuất bản sách in giấy qua các nhà xuất bản, cũng như tại điểm mạng toàn cầu của các đồng nghiệp và của cá nhân tôi. Như vậy, tôi đã đăng kí vào công chúng (người đọc).

 

Kính mong các cơ quan đăng kí bản quyền tác giả, các nhà xuất bản, báo chí, quý đồng nghiệp và đông đảo quý người đọc trong nước cũng như ngoài nước lưu tâm giúp, trong việc chặn đứng những kẻ thiếu liêm chính (đạo văn, đạo ý tưởng) hoặc gây nhiễu nhằm mục đích vô hiệu hóa tác giả, tác phẩm, trong hiện tại cũng như trong tương lai.

 

Trân trọng thông báo và thành thật cảm ơn tất cả quý người đọc, đồng nghiệp và các cơ quan hữu trách.

 

Kí tên:

 

Trần Xuân An

 

Thông báo này đã được công bố vào chiều ngày 01-03-2010; và đã được trau chuốt lại vào sáng 02-03-2010 (nội dung không đổi khác).

 

Thông báo này và thư trình bày (cùng một nội dung), đính kèm bản scan phiếu nhận hồ sơ, đã được kính gửi:

 

1) Cục Bản quyền tác giả tại Hà Nội

2) Phòng bản quyền và LS. Bùi Nguyên Hùng

3) Văn phòng đại diện Cục Bản quyền tác giả tại TP.HCM.

 

vào sáng 02-03-2010 (qua Gmail) và chiều 02-03-2010 (các bản in giấy, qua bưu điện với hình thức chuyển phát nhanh - Vexpress)

 

 
Ảnh lớn, rõ nét
 
 
 CẬP NHẬT (lần 4): 05-03-2010 (HB10):
 

Thư trình bày trong các văn bản đã gửi qua Gmail (điện thư) và bưu điện (văn bản in giấy):

 

TP.HCM., ngày 02-03-2010 (HB10)

 

Kính gửi Cục Bản quyền tác giả

(thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tại Hà Nội) 

Kính gửi Phòng Bản quyền

Luật sư Bùi Nguyên Hùng

Kính gửi Văn phòng đại diện Cục Bản quyền tác giả, tại TP.HCM.

 

Tôi tên là Trần Xuân An (sinh năm 1956)

thường trú tại: 71B Pham Văn Hai, P.3, Q. Tân Bình, TP.HCM.

Kính trình bày như sau:

 

Trong ngày 06-01-2010, tôi có nộp đầy đủ hồ sơ để xin cấp giấy chứng nhận bản quyền cho chín (09) đầu sách còn ở dạng vi tính (và dạng sách điện tử). Nhưng đến ngày 27-01-2010, tôi chỉ nhận được hai (02) giấy chứng nhận tại Văn phòng đại diện ở TP.HCM.. Còn bảy đầu sách kia, tôi được cô Lê Thị Hồng Hạnh (cán bộ của Văn phòng đại diện) cho biết là đã chuyển ra Hà Nội, nhưng đến ngày 25-02-2010 mới nhận được giấy chứng nhận bản quyền.

 

Thực ra, mãi đến ngày 01-03-2010, tôi mới được cô Hạnh cho biết, bảy đầu sách còn lại đã bị Cục Bản quyền tác giả tại Hà Nội gửi trả và không cấp giấy chứng nhận bản quyền, vì lí do chính trị và tôn giáo (lẽ ra, tôi phải nhận được VĂN BẢN TRẢ LỜI CHÍNH THỨC, chứ không chỉ nói miệng như vậy).

 

Do đó, tôi đã viết thông báo để kính gửi đến quý cơ quan, quý cán bộ hữu trách được rõ và công bố trên website của tôi...

 

Khi kính gửi thư đính kèm với thông báo nói trên cùng ảnh scan phiếu nhận hồ sơ, tôi vẫn nghĩ và hi vọng rằng, Cục Bản quyền và quý cán bộ hữu trách sẽ có cách giải quyết tối ưu hơn (cấp giấy chứng nhận bản quyền cho bảy đầu sách còn lại).

 

Kính trông đợi sự phúc đáp bằng văn bản.

 

Trân trọng kính chào.

 

Kính thư

Trần Xuân An

 

 

 

 

từBui Nguyen Hung <bnguyenhung@yahoo.com>

tớiTran Xuan An <tranxuanan.writer@gmail.com>

 

ngày11:41 Ngày 02 tháng 3 năm 2010

chủ đềRe: Kinh gửi Cục Bản quyền (về bảy đầu sách không được cấp giấy CNĐKBQ.)

được gửi bởiyahoo.com

xác thực bởiyahoo.com

 

ẩn chi tiết 11:41 (5 giờ trước)

 

 

Chao anh Tran Xuan An,

 

Nhu da trao doi voi anh qua dien thoai, Dieu 6, Luat SHTT quy dinh "Quyen tac gia phat sinh ke tu khi tac pham duoc sang tao va duoc the hien duoi mot hinh thuc vat chat nhat dinh, khong phan biet […] da dang ky hay chua dang ky (Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt […] đã đăng ký hay chưa đăng ký)".

 

Tuy nhien, chung toi cung dang xem xet de nghi cua anh va se som tra loi anh.

 

Chuc anh va gia dinh suc khoe,

Bui Nguyen Hung

 

 

_________________

 

TXA. chú thích thêm: Điều 6, khoản 1 Luật sở hữu trí tuệ (SHTT.):Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện d­ưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất l­ượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay ch­ưa công bố, đã đăng ký hay ch­ưa đăng ký.

Cập nhật, 08-03 HB10: Điều 52. "Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho người nộp đơn. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn".

(Trích: Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009).

 

 

 

ẢNH BÌA BÀY ĐẦU SÁCH (bản thảo) CÒN LẠI

 

http://www.tranxuanan-writer.net/dang-ki-ban-quyen/7dausach

Ảnh lớn, rõ nét

(09-03 HB10 [2010])

 
______________________________________
 
 
Google Sites / host 

hidden hit counter

 
GOOGLE PAGE CREATOR, DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE
 

Google Blogger / host